پیدا

شعر

درخواست حذف اطلاعات

صورتت شعر است و هر یک تار زلفت مصرعی شعر را یک مصرع پیچیده زیبا می کند... #ماشالله دهدشتیجانان

درخواست حذف اطلاعات

باید از آفاق و انفس بگذری تا جان شوی وآنگه از جان بگذری تا در خور جانان شوی # (ره)نشان رضایت

درخواست حذف اطلاعات

فریاد کن بگو که دل از دست داده ای در عاشقی نشانِ رضایت سکوت نیست !ده مگیر

درخواست حذف اطلاعات

گر نگنجید به ظرفم غم او، خُرده مگیر من یکی قطره وسامانِ غمشْ دریا بود... #طالب آملی

ای ملائک

درخواست حذف اطلاعات

اِی مَلائِک که به سَنجیدن ما مشغول اید، بنویسید که اندوه بشر بسیار است... #حامد عسکریشهر میریزد بهم

درخواست حذف اطلاعات

گردنت کج می شود،یک شهر می ریزد به هم تا که می ریزد چنین آن زلف زیبا یک طرف #قاسم صرافانشرمنده

درخواست حذف اطلاعات

دلم را کرده ای مال ِ خود و شرمنده ات هستم ،از این که گوشه ی ِ ناقابلی را کرده ای #شهراد میریدلم گرفته

درخواست حذف اطلاعات

! دلم گرفته؛ به جای دوای قلب یک بسته قرص خواب بده تا ببینمش ...کمی از مرا بده

درخواست حذف اطلاعات

کمی از مرا بده؛ بروم کمک بیاورم، عاشقت بشوم. #جلیل صفربیگیجایی باید باشد

درخواست حذف اطلاعات

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﺁﻏـــﻮﺵ ﺗـــﻮ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ..!قلبم

درخواست حذف اطلاعات

من تمام نشانه های حیات را دارم! اما قلبــم… مثل حوض کوچکی که ماهی اش را گربه برده است ایستــــاده!روی ماه از تو

درخواست حذف اطلاعات

بچین میز ت را دل از من روى ماه از تو ...شبیه تو

درخواست حذف اطلاعات

یکی شبیه تو را دیدم و قرارم رفت خودت اگر برسی پس چکار باید کرد؟جگرگوشه ام تویی

درخواست حذف اطلاعات

تمام گوشه های جهان را هم بگردم جگرگوشه ام تویی.دوستت داشته ام

درخواست حذف اطلاعات

از وقتى یادم نیست دوستت داشته ام ، حتى قبل تر از وقتى که یادت نیست ...شب

درخواست حذف اطلاعات

گل سرت را باز کن بانو شهر در انتظار شب استدل ما پیش تو باشد

درخواست حذف اطلاعات

چون درد تٖو داریم و دوا پیش تو باشد هر جا که تو باشی دل ما پیش تو باشد #لسانی_ناز مریم

درخواست حذف اطلاعات

"ناز مریم"را تو خو عاقبت عاشق شدم " قل هو الله و احد" گو تا که آورم! #صمیمه صمیمیحضرت مادر

درخواست حذف اطلاعات

،به اتم نمیگنجید ، وصف تو فقط گفتم... فدای یک نخ چادر ت حضرت مادر... #رضوان_باقریروزی من از دهان تو

درخواست حذف اطلاعات

نه بوسه ای , نه شکر خنده ای , نه دشنامی به هیچ وجه مرا روزی از دهان تو نیست #صائب تبریزیدو خط موازی

درخواست حذف اطلاعات

آن دو خطیم ... آری! موازیان به ناچاری ! که هر دو باورمان ز آغاز به یکدگر ن________ رسیدن بود ... #حسین منزوی
ما دو تا خط موازی هم سفر با دردها

باهمیم و در کنار هم ولی با فاصله ...وسعت دریا

درخواست حذف اطلاعات

اگر لبریزم از تو نقص در ظرفیت من نیست وجودت وسعت دریاست در فنجان نمی گنجد.... #سید رضا هاشمیتجویز داروی اطبایی

درخواست حذف اطلاعات

ندارد ترسی از بیماریش انکه تو را دارد که تو تجویز داروی اطبا میشوی گاهی #مهرداد تکلومحبوب گندمگون

درخواست حذف اطلاعات

ﺳﯿﺐ ﺳﺮﺥ ﮔﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮﻥ ﻣﻦ، ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺒﻢ ﺩﺍﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﺩﻣﻢ... #سعید_بیابانکیحضرت ماه

درخواست حذف اطلاعات

24 تیر ... میلادت مبارک ... «سلم لمن سالمکم آقا حرب لمن حاربکم آقا»عاشق صادق

درخواست حذف اطلاعات

هـرگز مـژه بـر هـم ننهـد عـاشـق صـادق آن را کـه بـه دل عشـق بـود خواب نباشد #مهدی سهیلیرمضان مبارک

درخواست حذف اطلاعات

رمضان هست و ،تــوهستی، چه کنم با ایــن درد ماه من یــک طـــرف وماه خـــدا یک طرف است ... ماس دعا ...تعادلت را حفظ کن ...

درخواست حذف اطلاعات


بیا در لابلای ورقه های این کتاب همدیگر را ببوسیم نگران آبرو هم نباش اینجا هیچ کتاب نمی خواند !!دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست می دارم تو را به جای تمام انی که دوست نمی دارم ... دوست می دارم ... تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم ...حق الناس

درخواست حذف اطلاعات

بوسه ای راکه بد اری همینجا پس بده درقیامت سخت میگیرند حق الناس رافتوا

درخواست حذف اطلاعات

گفتی چه ی رازق شعر است؟ نوشتم: چشمان پر از شعر تو - دامت برکاته - عشق در فتوای چشمانت حرام شرعی است ... دلبری را رد به توضیح المسائل میکنییار نامنصب

درخواست حذف اطلاعات

مثنوی هم شرح عشق و عاشقی کامل نگفت یار نامنصف ز من تک بیت می خواهد چرا؟؟ بسکه از سعدی و حافظ از غزل پرونده داشت جرم شیراز در تبانی محرز و؛ مختومه شد!سکوت

درخواست حذف اطلاعات

"دوستت دارم " ندارد جز سکوتت پاسخی باز من را مات این حاضر جو می کنی!!!ماه من

درخواست حذف اطلاعات

ماه من دوری نکن قدری بیا نزدیکتر روزه را باطل نخواهد کرد بوس از گونه اتلعل لب

درخواست حذف اطلاعات

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لــب است آرى! افطـار رطب در رمضان مستحب است روزِ مــاه رمضــان،زلـف مَیَفشــان که فقیــه بخورد روزه خود را به گمانى که شب است ....